foto foto foto
Kondenzační technika, Tepelná čerpadla, Plynoservis, ...
ilustrate product
Váš dodavatel tepelné pohody

Kondenzační technika

Úspory

Vysoká účinnost a nízká spotřeba

Kondenzační kotel umožňuje značné snížení spotřeby plynu oproti tradičnímu kotli u každého typu hydraulického rozvodu: klasický rozvod s radiátory nebo podlahový systém vytápění.

Zvláště u vytápěcích systémů s nízkou teplotou (např. rozvody podlahového vytápění nebo u radiátorových rozvodů s velkou otopnou plochou) lze docílit značnou úsporu 25% až 30%!

Další znatelnou úsporu nákladů za vytápění lze získat ekvitermní regulací kotle. Řídící jednotky A.R.C nebo Super CAR ve spolupráci se sondou snímání venkovní teploty automaticky regulují teplotu topné vody dle aktuálních klimatických podmínek. Čím je

nastavená ekvitermní křivka nižší, tím citelněji dochází k úspoře nákladů.

Kondenzační kotle Immergas vykazují velmi vysokou účinnost kolem 107% při teplotním spádu topného okruhu 40/30•C. Navíc je vysoká účinnost kotlů zajištěna v celém pracovním rozsahu kotle.

Energetické úspory kondenzačního koltle

 

 

 

 

 

 

Úspory v praxi

Vyplatí se investovat do kondenzačního kotle?

Snad Vám při rozhodování, zda koupit či nekoupit kondenzační kotel, pomohou data, která jsou uvedena v tabulce. Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám zemního plynu se rozhodně vyplatí si dobře promyslet volbu mezi kondenzačním kotlem nebo kotlem klasické konstrukce.

Tabulka je zpracována pro kategorii plynových kotlů pro domácnosti s požadovaným tepelným topným výkonem 24 kW. Sami si porovnejte zvýšení

pořizovacích nákladů spojené s pořízením kondenzačního kotle s ročními náklady na zemní plyn, resp. s úsporami těchto nákladů při různých modelových cenách zemního plynu. Jako příklad můžeme uvést orientační ceny závěsných plynových kotlů Immergas o jmenovitém topném výkonu 24 kW :

 

Typ kotle  Účinnost % Spotřeba ZP Spotřeba ZP Náklady na ZP/rok při ceně 13 Kč/m3
Starý kotel Do 80 3211 33715 41 743
Kondenzační kotel 106 2248 23604 29 224
Úspory   963 10111 12 519

 Odhadované úspory v tabulce jsou orientačního a mohou se lišit dle konkrétních podmínek.

 

Z tabulky je patrné, že rozdíl ceny mezi moderním, dobře vybaveným klasickým kotlem a kondenzačním kotlem se v úsporách za vytápění vrátí během dvou až tří topných sezón.

 

Značky, které dlouhodobě montujeme i servisujeme:

 

0    

 

 

Princip Kondenzace

Kotle " tradičního " typu0

Spaliny jsou vypouštěny do ovzduší při teplotách vyšších než 100 °C - 110°C, aby bylo možné vyvolat dostatečný tah uvnitř tradičních komínů či komínových systémů. Teplo obsažené ve spalinách tedy není nijak zužitkováno.
Jestliže budeme počítat dolní tepelnou výhřevnost plynu jako základ 100% a přičteme 11 % tepla, které je obsaženo ve vodní páře spalin (tzv. latentní teplo), vyjde nám hodnota 111 % teoreticky získatelné energie.
Těchto skrytých 11 % energie je však u kotlů klasické kostrukce odvedeno komínem bez užitku do ovzduší. Odečteme-Ii dále část energie (až 10%), která se ztrácí vysokou teplotou spalin a pláštěm kotle, vyjde nám hodnota účinnosti tradičních kotlů typicky kolem 92%.

 

Kondenzační kotle0

U kondenzačních kotlů dochází, díky odlišnému konstrukčnímu provedení primárního výměníku, k ochlazování spalin pod teplotu rosného bodu (pro zemní plyn cca 57°C).
Kondenzace této vlhkosti (změna skupenství) je provázena uvolněním latentního tepla, které je dále zužitkováno.
Kvůli nižšímu pH vznikajícího kondenzátu, který musí být trvale odváděn, jsou v kotlích Immergas používány výhradně výměníky z kvalitní korozivzdorné oceli AISI 304 L.
Protože teplota spalin je nízká a nestačila by k vytvoření dostatečného tahu v komíně, jsou kondenzační kotle vybaveny modulačními spalinovými ventilátory.
Spaliny odváděné do komína jsou mokré, komínová konstrukce proto musí odolávat vlhkosti a také vnitřnímu přetlaku.
Díky nízkým ztrátám pláštěm a spalinami se výsledná hodnota účinnosti (respektive normovaného stupně využití) kondenzačních kotlů pohybuje okolo 107% .

 

Technologie kondezace

Systém spalování s kompletním předmísením

Pro dosažení nejvyšší účinnosti kondenzačního kotle je velice důležité udržování součinitele přebytku vzduchu ve spalinách na co nejnižší konstantní hodnotě. Spaliny zemního plynu bez přebytku vzduchu mají součinitel vzduchu = 1. Čím je tato hodnota vyšší, tím se zhoršuje účinnost spalování. Řízení průtoku spalovacího vzduchu, tedy směšovacího poměru vzduch-plyn, je u kondenzačních kotlů

Immergas prováděno v závislosti na průtoku plynu. Celý systém spalování s úplným předmísením zaručuje velmi široké pole modulace tepelného výkonu kotle (18% - 100%). Tato vlastnost je využívána v plném rozsahu hlavně v přechodných klimatických obdobích (jaro/podzim), kdy je spotřeba energie pro topný okruh nízká. Díky modulovanému výkonu kotel sníží počet zapalovacích cyklů na minimum.

A výhoda? Značná energetická úspora a prodloužení životnosti součástí kotle. Všechny kondenzační kotle Immergas mohou být provozovány jak na zemní plyn, tak na propan.

 

Ekologický hořák0

Speciální přetlakový hořák, kterým jsou vybaveny všechny kondenzační kotle Immergas, značně snižuje koncentraci znečišfujících emisí ve spalinách.
Dle evropských norem (UNl EN 297 a UNl EN 483) se dělí kotle do pěti tříd v závislosti na emisích oxidu dusíku.
Pro zařazení kotle do nejvyšší ekologické třídy (třída 5), musí zařízení vykazovat emise NOx nižší než 70 mg/kWh.
Emise všech kondenzačních kotlů Immergas vykazují nižší hodnoty asi 0 30 % oproti požadavkům pro zařazení do nejvyšší ekologické třídy.